Cesión de dereitos de imaxe

Ao inscribirme nesta actividade expresamente autorizo ao grupo informal Implícate á utilización das imaxes resultantes durante a actividade para a súa difusión en:
– A páxina web do proxecto Anacos de nós
– Os perfiles en redes sociais do grupo informal Implícate.
– A memoria de actividade do grupo informal Implícate..
– A difusión xeral de actividades do grupo informal Implícate.
A autorización no está sometida a ningún prazo temporal nin a ningún territorio e ten carácter gratuito e irrevocable nos términos nos que está otorgada.

Protección de datos

Os datos persoais dos usuarios recollidos a través deste formulario están protexidos pola Lei Orgánica 15/1999 de 13 de decembro, de Protección de datos de carácter persoal (LOPD).Soamente usaremos a súa información para o propósito que nos solicitou. En ningún momento os seus datos serán cedidos a terceiras persoas ou organismos sen o expreso consentimento pola súa parte. Recoñencese aos usuarios os dereitos de acceso, cancelación, rectificación, oposición e a ser informados previamente no caso de cesión dos datos. No caso de que este servizo necesitase os seus datos para calquera outro uso que o que se derive do propósito primordial da súa consulta requirirá do seu consentimento expreso para a súa utilización. O tratamento dos datos de carácter persoal dos usuarios da páxina web que podan en algunha circunstancia rexistrarse efectuarase de conformidade co disposto na lexislación vixente. Entenderemos que no suposto de facilitarnos os seus datos, vostede concédenos a autorización expresa para realizar o tratamento dos mesmos conforme ó descrito máis arriba e que, en calquera momento, vostede poderá revocar dita autorización. Os datos persoais que nos facilite serán incorporados a un ficheiro automatizado, o cal será procesado exclusivamente para a finalidade descrita. Os datos de carácter persoal serán tratados co grao de protección adecuado, segundo o Real Decreto 994/1999 de 11 de xuño, tomándose as medidas de seguridade necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado por parte de terceiros que o podan utilizar para finalidades distintas para as que foron solicitados ó usuario.